Umowa wiążąca

Niniejsze warunki ( „Warunki”) regulują dostęp i korzystanie ze Strony internetowej https://eurolots.com ( „Strona internetowa”). Uzyskując dostęp do Strony internetowej, oznacza zgodę na Warunki i Warunki nabierają moc wiążącej umowy pomiędzy Panem/Panią a „Eurotronics” Jednoosobową Sp. z o. o., jednoosobowa spółkia z ograniczoną odpowiedzialnością należycie utworzona i działająca zgodnie z ustawodawstwem Republiki Bułgarii, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Agencji rejestracji z UIC 175352176, Nr VAT BG175352176, z siedzibą i adresem zarządzania w Republice Bułgarii, Sofia 1000, Gmina Stołeczna, rejon Sredets, bul. "Tsar Osvoboditel" Nr 10, p. 3 ( "Eurotronics" lub „my / nas "). W przypadku braku zgody na Warunki, proszę natychmiast przestać dostęp do Strony internetowej lub korzystania ze Strony internetowej w jakikolwiek sposób. W przypadku dalszego korzystania ze Strony internetowej, zostanie to uznane za zgodę na Warunki.

W przypadku dostępu do Strony internetowej w imieniu osoby prawnej, należy mieć niezbędne uprawnienia, albo z mocy prawa lub na podstawie pełnomocnictwa do wiązania tego podmiotu z Warunkami i oświadczenia o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wiązania tego podmiotu z Warunkami. W tym przypadku, wszystkie odniesienia do „Państwa”, „Was”, „Wasz” lub podobne powinny być traktowane jako odnoszące się do tego podmiotu prawnego. W przypadku braku niezbędnych uprawnień do wiązania podmiotu prawnego, proszę nie realizować dostępu i nie korzystać ze Strony Internetowej.

Korzystając ze Strony internetowej, Pan/Pani oświadcza i gwarantuje, że: (i) jest osobą pełnoletnią, dając prawo do samodzielnego zawarcia wiążących umów oraz (ii) nie został/a usunięty/a ze Strony Internetowej lub Dostęp do Strony Internetowej nie został zawieszony przez Eurorotronics. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie wykorzystał żadnych niepoprawnych danych do zidentyfikowania swojej tożsamości ani nie podał nieprawdziwych informacji w celu uzyskania dostępu do Strony Internetowej.

Należy pamiętać, że dodatkowe reguły i deklaracje o charakterze prawnym i inne warunki mają zastosowanie do towarów i powiązanych usług oferowanych na Stronie internetowej.

Dostęp do Strony Internetowej

Pan/ Pani ma prawo do bezpłatnego dostępu do Strony Internetowej bez potrzeby rejestracji. Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji Strony Internetowej, przeglądać informacje o oferowanych towarach i kupować towary, należy zarejestrować się w Serwisie przy użyciu dostarczonego formularza rejestracyjnego i podać niezbędne dane. Pomyślne zakończenie rejestracji zależy od naszej weryfikacji danych dostarczonych przez Pana/Panią podczas procesu rejestracji. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji Pan/ Pani otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Korzystanie ze Strony Internetowej

O ile nie zaznaczono inaczej, Strona Internetowa oraz treść, towary i usługi udostępnione na Stronie zostały dostarczone przez Eurotronics.

Strona internetowa to innowacyjna internetowa platforma typu business-to-business, która umożliwia negocjowanie i zakup szerokiej gamy towarów paletowych od Eurotronics.

Eurotronics może w dowolnym czasie i według własnego uznania wypowiedzieć lub czasowo zawiesić dostępność na Stronie Internetowej, całości lub części towarów i usług i / lub treści dostępnych na Stronie Internetowej oraz zmodyfikować Stronę, jej funkcjonalności i zawartość Strony bez wprowadzenia jakichkolwiek ogłoszeń. Eurotronics dołoży wszelkich starań, aby powiadomić o nadchodzących zmianach, przesyłając zawiadomienie o tym na Stronie Internetowej w rozsądnym czasie przed wprowadzeniem zmian.

Ograniczenia w użyciu

Użytkownik jest uprawniony do korzystania ze Strony Internetowej wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi Warunkami, pod warunkiem pełnego przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

Pan/Pani rozumie, przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na następujące warunki:

  • Pan/ Pani oświadczasi gwarantuje, że jest uprawniony/a do dostarczania informacji, które udostępnia Eurorotronics w toku rejestracji i / lub korzystania ze Strony Internetowej oraz w komunikacji z Eurotronics, oraz że są to informacje dokładne, poprawne, nie poufne i nie naruszają żadnych postanowień umownych lub innych praw stron trzecich;

  • Pan/ Pani zgadza się nie naruszać ani nie ingerować w funkcjonowanie Strony Internetowej lub informacji i treści Strony. Pan/Pani zgadza się również nie podejmować prób obejścia środków ochrony Strony Internetowej oraz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji;

  • Pan/ Pani nie będzie modyfikować, tłumaczyć, modyfikować, adaptować, dekompilować, dezasemblować (z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązujące prawo wyraźnie zabrania takiego ograniczenia), powielać, dystrybuować lub wyświetlać lub tworzyć dzieł pochodnych, kompilacji (prace zbiorowe) lub wspólnych prac opartych na Stronie Internetowej i / lub informacji na niej dostępnych;

  • Pan/ Pani nie będziesz wykorzystywać informacji uzyskanych ze Strony Internetowej do celów innych niż cele, dla których te informacje zostały przekazane/ udostępnione.

Rozwiązanie umowy między Panem/ Panią a Eurotronics

Eurotronics może zawiesić lub przerwać świadczenie jakichkolwiek towarów i usług i / lub dostęp do Strony Internetowej w przypadku nieprzestrzegania obowiązującego prawa, niniejszych Warunków, warunków lub zasad regulujących zakup towarów, w tym dochodzenie w sprawie podejrzenia naruszenia.

Wszelkie nieautoryzowane korzystanie ze Strony Internetowej będzie traktowane jako istotne naruszenie niniejszych Warunków. Eurotronics według własnego uznania może, oprócz wszelkich innych środków prawnych, które posiada zgodnie z obowiązującym prawem, zakończyć rejestrację do korzystania ze Strony Internetowej w przypadku naruszenia przez Pana/Pani lub w przypadku nieprzestrzegania inny sposób obowiązującego prawa, niniejszych Warunków i / lub warunków lub zasad regulujących zakup towarów. Jeśli rejestracja Pana/ Pani na stronie internetowej została rozwiązana zgodnie ze zdaniem poprzednim, nie ma Pan/Pani prawa do korzystania i / lub rejestracji do korzystania ze Strony Internetowej.

Zrzeczenie się gwarancji. Ograniczenie odpowiedzialności

Strona internetowa oraz wszelkie informacje, treści, materiały, produkty i usługi zawarte lub udostępnione w inny sposób za pośrednictwem Strony Internetowej są dostarczane przez Eurotronics "takie jakie są" i "tak, jak są dostępne". Eurotronics nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do funkcjonowania Strony Internetowej lub informacji, treści, materiałów, produktów lub usług zawartych lub udostępnionych w inny sposób za pośrednictwem Strony, chyba że w przeciwnym razie nie jest wyraźnie określone na piśmie. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie ze Strony odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. W maksymalnym zakresie dozwolonym na mocy obowiązującego prawa Eurotronics odmawia i zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w tym, ale nie wyłącznie, domniemanych gwarancji wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. Eurotronics nie gwarantuje, że Strona Internetowa; informacje, treści, produkty lub usługi zawarte lub udostępnione w inny sposób za pośrednictwem Strony; nasze serwery; lub e-mail wysłany przez Euroronics, nie zawierają wirusów ani innych szkodliwych składników. Eurotronics nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania ze Strony Internetowej lub z informacji, treści, materiałów, produktów lub usług zawartych w lub w inny sposób udostępnionych za jej pośrednictwem, w tym między innymi, za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne i wtórne. Ustawodawstwo w niektórych krajach lub stanach nie zezwala ograniczenia domniemanych gwarancji lub zwolnienia lub ograniczenia odpowiedzialności za określone szkody. Jeśli Pan/Pani podlega takiemu ustawodawstwu, niektóre lub wszystkie powyższe odmowy, zwolnienia lub ograniczenia mogą nie dotyczyć Pana/Pani i Panu/Pani mogą przysługiwać dodatkowe prawa.

Użytkownik zgadza się, że nie może domagać się ani w inny sposób żądać roszczeń wynikających z lub w związku ze Stroną Internetową lub z niniejszymi Warunkami później niż jeden (1) rok po dacie spełnienia warunków wstępnych takiego roszczenia. W każdym przypadku, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, całkowita odpowiedzialność Eurotronics wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania ze Strony Internetowej jest ograniczona do 1000 BGN.

Оdszkodowania

Pan/Pani powinien/a bronić, zabezpieczyć i chronić Eurotronics przed wszelkimi stratami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, kosztami, wyrokami, opłatami i wydatkami, w tym uzasadnionymi opłatami prawników wynikającymi z jakichkolwiek działań lub zaniechań lub w związku z (i) korzystaniem ze Strony Internetowej z Pana/Pani strony lub (ii)z naruszeniem lub niezgodnością z niniejszymi Warunkami przez Pana/Panią strony.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa, prawa własności i interesy na Stronie Internetowej, w tym technologie, witryny chronione prawem autorskim, patenty, wzory użytkowe, projekty, tajemnice handlowe, znaki towarowe, wygląd zewnętrzny towarów (trade dress) i inne zastrzeżone przedmioty, które są zawarte w Stronie Internetowej, należą wyłącznie do firmy Eurotronics lub jej licencjodawców iPanu/Pani nie przysługują jej żadne prawa w stosunku do żadnego z powyższych. Żadne z postanowień niniejszych Warunków ogólnych lub innych nie powinno być interpretowane jako przyznanie Użytkownikowi tytułu Strony Internetowej jako całość lub jej poszczególne części. Wszystkie materiały i treści zawarte w ramach Strony Internetowej, takie jak tekst, grafika, rysunki, logo, ikony przycisków, obrazy, pliki audio, informacja, dane, formularze, obrazy, wykresy, filmy, czcionki, zdjęcia, muzyka, dźwięki i Inne materiały i oprogramowanie ( „Utwory”) są własnością Eurotronics lub jej dostawców treści i są chronione prawem autorskim, prawem znaków towarowych, tajemnicą handlową lub innymi prawami własności i prawa te są chronione i wykonalne we wszystkich formach, mediach i technologiach istniejących obecnie lub opracowane w przyszłości. Użytkownik nie może modyfikować, usuwać, skreślać, powielać, załączać, publikować, przesyłać, adaptować, tłumaczyć, uczestniczyć w przekazywaniu lub sprzedaży, tworzenia dzieł pochodnych, lub w inny sposób wykorzystywać dowolnego Utworu w całości lub jego poszczególne części. Jakiekolwiek użycie inne niż określone w niniejszych Warunkach, w tym powielanie, modyfikacja, dystrybucja, przekazanie, adaptacja, tłumaczenie, nową publikację, wystawianie lub wykonanie Utworów jest całkowicie zabronione, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez Warunki.

Ochrona danych osobowych

Rejestrując się na Stronie Internetowej, podaje Pan/Pani dane osobowe, takie jak, ale nie ograniczając się do imion, danych kontaktowych i innych Eurotronics jako administrator danych osobowych. Można również podać swoje dane osobowe Eurotronics realizując dostęp i korzystanie ze Strony Internetowej. Dane osobowe udostępniane Eurotronics są wykorzystywane przez Eurotronics w celu utrzymywania konta użytkownika do wdrożenia i zarządzania relacji Pana/Pani z Eurotronics w związku ze Stroną Internetową i towarami oferowanymi na Stronie, a także komunikować się z Panem/Panią w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej.

Dane osobowe przesyłane do Eurorotronics mogą być przekazywane naszym partnerom kontraktowym w pełnej zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Jeśli nie chce Pan/Pani przekazywać danych osobowych do Eurotronics, proszę nie otwierać i nie korzystać ze Strony Internetowej. Zgodnie z obowiązującym prawem, maPan/Pani prawo do dostępu i poprawiania swoich danych osobowych zebranych przez Eurorotronics.

Pliki cookies

Eurotronics wykorzystuje na Stronie Internetowej pliki cookies lub podobne technologie w celu ulepszenia sposobu korzystania ze Strony Internetowej i oferowania spersonalizowanych usług. Plik cookie to niewielka ilość informacji generowanych przez Stronę Internetową i zapamiętanych na urządzeniu przez przeglądarkę internetową.

Jeśli nie chcesz akceptować plików cookie ze Strony Internetowej, proszę zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Różne przeglądarki działają inaczej, więc należy sprawdzić, jak zmienić ustawienia plików cookie w przeglądarce.

Jeśli nadal Pan/Pani korzysta ze Strony Internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki, akceptujemy fakt, że Pan/Pani zgadza się na użycie plików cookie z naszej strony. Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia / zakazu obsługi plików cookie w przeglądarce można uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji Strony.

Obowiązujące prawo i właściwa jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają prawu Republiki Bułgarii, z wyjątkiem przepisów kolizyjnych.

Wszelkie spory, które w jakikolwiek sposób wiążą się z wizytą lub korzystaniem ze Strony Internetowej lub z usługą zawartą lub w inny sposób udostępnioną za pośrednictwem Strony internetowej, powinny być kierowane do rozstrzygnięcia przez właściwe sądy w Sofii, Bułgarii i Pan/Pani zgadza się, że sądy te mają wyłączną jurysdykcję.

Kompleksowa umowa

Pan/Pani zgadza się, że niniejsze Warunki odzwierciedlają wszystkie umowy pomiędzy Eurotrotonics a Panem/Panią w odniesieniu do przedmiotu, którym się zajmują. Jeśli właściwy sąd stwierdzi, że którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest nieważne lub niewykonalne, Użytkownik zgadza się, że pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostają w mocy i będą w pełni obowiązywać.

Brak zastosowania jakiegokolwiek przepisu

Brak zastosowania przez Eurotronics jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków nie będzie stanowić w chwili obecnej odmowy ani odmowy w przyszłości zastosowania/ działania tego postanowienia, ani też nie ograniczy naszego prawa do zastosowania tego postanowienia w późniejszym terminie. Wszelkie zrzeczenia się przez Eurotronics mają formę pisemną, aby osiągnąć skutek.

Zmiana Warunków

Eurotronics może według własnego uznania modyfikować te Warunki lub zastępować je w całości, zmieniając lub nowe warunki będą miały zastosowanie do dostępu i korzystania ze Strony Internetowej po terminie w nich określonym lub, jeśli nie jest dostępna ta data – od dnia , w którym zostały one opublikowane na Stronie Internetowej. Eurotronics będzie dołożyć wszelkich starań, aby powiadomić Panu/Pani o nadchodzących zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, umieszczając zawiadomienie na Stronie Internetowej. Dalsze korzystanie ze Strony Internetowej i / lub Usługi będzie traktowane jako zgoda Pana/Pani na zmianę.

Powiadomienia

Eurotronics może przekazać Użytkownikowi wszelkie informacje i powiadomienia dotyczące niniejszych Warunków poprzez: (i) opublikowanie zawiadomienia na Stronie Internetowej; lub (ii) wysłanie wiadomości na adres e-mail, który jest aktualnie powiązany z Pana/Pani kontem. Powiadomienia zamieszczane przez Eurotronics na Stronie Internetowej obowiązują od momentu publikacji, a powiadomienia wysłane przez Eurotronics za pośrednictwem poczty elektronicznej wchodzą w życie z chwilą wysłania wiadomości e-mail. Odpowiedzialnością Pana/ Pani jest śledzenie i utrzymywanie aktualnego adresu e-mail. Wiadomość e-mail wysłana na adres e-mail, który był powiązany z kontem Pana/ Pani w momencie wysłania naszego e-maila, zostanie uznany za otrzymany, niezależnie od tego, czy faktycznie został otrzymany, czy nie.

Aby przekazać nam informacje lub powiadomienie, należy skontaktować się z Eurotronics w sposób następujący: (i) e-mailem wysłanym na następujący adres e-mail: info@eurolots.com. Możemy zmienić adres e-mail, na który mamy otrzymywać wiadomości, publikując powiadomienie na Stronie Internetowej. Powiadomienia i wiadomości otrzymane przez nas pocztą elektroniczną nabierają mocy jednego dnia roboczego po dacie ich wysłania.

Wszelka komunikacja i powiadomienia wysyłane lub otrzymywane zgodnie z niniejszymi Warunkami muszą być w języku bułgarskim.

Zakaz przeniesienia

Niniejsza umowa między Panem/Panią a firmą Eurotrotonics nie może zostać przeniesiona bez uprzedniej pisemnej zgody Eurotronics, ale może zostać przeniesiona bez zgody użytkownika przez Eurotrotonics na rzecz (i) spółki dominującej lub jednostki zależnej, (ii) nabywcy aktywów, lub (iii) ) następcy w reorganizacji. Wszelkie próby przeniesienia umowy z naruszeniem tego postanowienia będą nieważne i nie będą skuteczne.

Pytania lub dodatkowe informacje

Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków lub chce otrzymać dodatkowe informacje, proszę napisać do nas na następujący adres e-mail:info@eurolots.com.

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2019